Ubezpieczenia cargo

Firmy ubezpieczeniowe oferują szeroki wachlarz ubezpieczeń dla transportu, m. in. dla przewożonego ładunku, czyli cargo. Dostępne są oferty dostosowane do wszystkich rodzajów transportu krajowego i międzynarodowego: samochodowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i żeglugi śródlądowej oraz mieszanego. Ubezpieczenie cargo jest zapewnieniem finansowej rekompensaty w przypadku powstania szkody w mieniu podczas transportu. Ubezpieczenie mienia obowiązuje na całej trasie przewozu, można również rozszerzyć zakres ubezpieczenia o czynności wykonywane podczas przeładunku i przejściowego składowania podczas całego przebiegu transportu.

Dla kogo ubezpieczenie cargo?

Z polisy cargo korzystają przedsiębiorcy, którzy w ramach swojej działalności zajmują się sprowadzaniem lub wysyłaniem różnego rodzaju towarów i w związku z tym są narażeni na powstanie szkody w trakcie przewozu. Umowy ubezpieczeniowe zawierane są z osobami fizycznymi, które prowadzą działalność gospodarczą, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi bez osobowości prawnej.

Przedmiot ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wszelkiego rodzaju transportowanych ładunków, wyrobów gotowych oraz towarów, surowców i półproduktów. Standardowa ochrona ubezpieczenia wyłącza dzieła sztuki, żywe zwierzęta, dokumenty i pieniądze oraz bagaż osobisty. Ubezpieczający ponosi ryzyko na wypadek przypadkowej utraty mienia, jego uszkodzenia podczas transportu lub ma obowiązek jego ubezpieczenia na rachunek osoby trzeciej.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie przewożonego mienia może być zawarte w zakresie podstawowym, rozszerzonym, lub pełnym. Do podstawowego zakresu ochrony zaliczają się zdarzenia losowe, takie jak: powódź, pożar, rabunek, wandalizm, eksplozja, uderzenie pioruna, nawałnica, grad, huragan, lawina, osuwanie i zapadanie się ziemi, wypadek pojazdu i uderzenie przedmiotu w pojazd. Zakres rozszerzony może dodatkowo obejmować kradzież z włamaniem oraz kradzież mienia wraz ze środkiem transportu. Zakres pełny, oprócz wymienionych zdarzeń, zawiera również inne szkody powstałe na skutek losowy.
Zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia, ubezpieczyciel może również wziąć na siebie pokrycie kosztów związanych ze środkami, które zostały użyte przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego w celu ratowania mienia, w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Może również zadeklarować pokrycie kosztów wynikających z uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, razem z kosztami utylizacji mienia, które było ubezpieczone. Mowa może obejmować wszelkie wykonywane w czasie jej obowiązywania transporty lub może być zawarta tylko na czas jednego transportu.

Ubezpieczenie transportowe cargo a OC

Ubezpieczenie cargo tym różni się od ubezpieczenia OC, że to pierwsze chroni interesy właściciela mienia a drugie interes przewoźnika. Aby uzyskać odszkodowanie OC od przewoźnika należy wykazać jego winę. W przypadku ubezpieczenia cargo nie jest to konieczne, do uzyskania odszkodowania wystarczy wskazanie powstania szkody.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.