Regulacja stosunku pracy

Praca to czynności świadczone na rzecz określonego przedsiębiorcy w celach zarobkowych. Niektórzy z nas są wolontariuszami i pracują za darmo, ale to jest inna sprawa. Przeważnie wykonujemy pracę w celach zarobkowych. Ale w pracy obowiązują pewne reguły. Te reguły są określane w zakładzie oraz w kodeksie pracy. A jeżeli mamy umowę cywilno-prawną to w takim przypadku obowiązują przepisy prawa cywilnego. Ale stosunki pracy bywają niekiedy zakłócane z różnych powodów. I warto o tym wiedzieć.

Prawo do sądu

Pracownicy mają prawo dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. Dzieje się tak w przypadku nieprawidłowości w stosunku pracy. Prawo do sądu gwarantuje nam Konstytucja RP i kodeks pracy. Tylko, że konstytucja mówi tutaj ogólnie o dochodzeniu swoich roszczeń, a kodeks pracy konkretnie o stosunkach pracowniczych. Istnieją nawet specjalne wydziały pracy w sądach. To one właśnie zajmują się sporami pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą.

A może ugodowo?

Spór na linii pracodawca-pracownik może zostać zakończony ugodowo. W tym celu można powołać specjalną komisję pojednawczą. Prawo do jej pojednania posiada pracodawca. Trzeba pamiętać o tym, że prawo w tym przypadku oznacza możliwość. Pracodawca wcale nie musi powoływać tej komisji. Ale czasem może to być korzystne również dla niego. Jest to rozwiązanie na pewno lepsze niż rozprawa sądowa z wielu powodów. Komisja pojednawcza może zostać powołana w każdym zakładzie.

Wielką zaletą takiej komisji jest to, że wszelkie spory mogą być rozwiązywane ugodowo. Zasady pracy tej komisji ustala art. 244 kodeksu pracy. Aby nie było posądzenia o stronniczość członkami komisji nie może być radca prawny, osoba zajmująca się zasobami ludzkimi, główny księgowy oraz osoba, która w imieniu pracodawcy zarządza zakładem pracy.

Parę słów o wynagrodzeniu

Częstym powodem sporów na linii pracownik-pracodawca jest wysokość należnego wynagrodzenia. Tutaj osoby mające umowę o pracę znajdują się w poniekąd lepszej sytuacji. Oni mają zagwarantowaną pensję minimalną. I nie mogą dostać mniejszego wynagrodzenia. To należy wziąć pod uwagę. W przypadku umów cywilno-prawnych sytuacja jest diametralnie inna. Tutaj pracodawca ma, niestety, dużą swobodę. Powinien on jednak określić jasne zasady wynagradzania pracowników i przestrzegać tychże zasad.

Spory zbiorowe

Oprócz sporów o charakterze indywidualnym występują również inne – te o charakterze zbiorowym. Dzieje się tak wtedy, kiedy powodem jest załoga lub jej część, a nie jeden pracownik. Spór zbiorowy może powstać z inicjatywy związku zawodowego, kiedy pracodawca dopuszcza się nadużyć wobec swoich pracowników. Związek zawodowy zgłasza pracodawcy swoje zastrzeżenia. Jeżeli ten nie uwzględnił ich postulatów to wtedy powstaje spór zbiorowy. Jednak, aby spór zaistniał pracodawca musi odrzucić postulaty związkowców przedstawione w wystąpieniu w terminie nie krótszym niż 3 dni. W skrajnych sytuacjach może nawet wybuchnąć strajk pracowniczy.

Stosunek pracy jest regulowany za sprawą kodeksu pracy. Choć należy tutaj zaznaczyć, że pracownicy zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych nie mogą się podpierać kodeksem pracy. Niestety, ich obowiązują inne przepisy. Jednak warto poznać swoje prawa. Po to, aby móc ich potem skutecznie dochodzić lub wręcz uniknąć niemiłej sytuacji.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.