GITD

Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) to organizacja kierująca Inspekcją Transportu Drogowego – uzbrojoną rządową służbą mundurową powołaną w celu kontroli wykonywania przepisów prawa transportowego i drogowego.

Historia GITD

Powstanie Inspekcji Transportu Drogowego wiąże się z wejściem w życie ustawy o transporcie drogowym we wrześniu 2001 r. Jej powołanie było odpowiedzią na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, przestrzegania zasad ekologii i uczciwej konkurencji w transporcie, będącą jednym z warunków akcesu Polski do Unii Europejskiej. Dlatego podczas przygotowywania ustawy doradzali eksperci z krajów Europy Zachodniej. Pierwsi inspektorzy nowej służby – w liczbie osiemdziesięciu – po półrocznym przeszkoleniu rozpoczęli pracę w październiku 2002 r. Od października 2004 r. ITD jest członkiem Europejskiej Kontroli Drogowej. Szczegółowy zakres kompetencji Inspekcji przechodził kosmetyczne zmiany w związku z przeobrażeniami w transporcie (min. wprowadzeniem systemu viaTOLL). Przez kilkanaście lat swojego istnienia ITD przeprowadziła kilkaset tysięcy kontroli drogowych, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach i zmniejszenia ilości naruszeń prawa transportowego.

Struktura GITD

Inspekcja Transportu Drogowego składa się z organu centralnego – GITD – oraz delegatur terenowych i inspektoratów wojewódzkich. Na czele całej instytucji stoi Główny Inspektor Transportu Drogowego, który kieruje organizacją i prowadzi Centralną Ewidencję Naruszeń. W ramach GITD, oprócz biura Głównego Inspektora, funkcjonuje szereg biur do zarządzania sprawami administracyjnymi (prawne, informatyki i łączności, finansowo – gospodarcze etc.). Ponadto Główny Inspektorat zawiera Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym i Pion Ochrony Informacji Niejawnych wraz z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.

Główny Inspektor Transportu Drogowego

Zwierzchnik GITD jest formalnie organem administracji rządowej. Powołuje go premier na wniosek ministra infrastruktury. Jego kompetencje precyzuje ustawa o transporcie drogowym, a w ich skład wchodzi kierowanie Inspekcją Transportu Drogowego, udzielanie lub nie licencji w transporcie międzynarodowym i zarządzanie kontrolami drogowymi w Polsce. Obecnie obowiązki Głównego Inspektora pełni Alvin Gajadhur – dotychczasowy rzecznik prasowy instytucji, który na tym stanowisku zastąpił w styczniu Tomasza Połcia.

Kontrole drogowe przeprowadzane przez ITD

Do zadań inspektorów transportu drogowego należy przeprowadzanie kontroli drogowych; prawo wydawania poleceń i przeprowadzania kontroli przysługuje tylko funkcjonariuszom posiadającym służbowy mundur, legitymację i odznakę, pieszym lub poruszającym się oznakowanym pojazdem ITD. Kontrola może dotyczyć sprawdzenia stanu technicznego pojazdu (np. funkcjonowania świateł czy hamulców) lub stanu kierowcy (ew. spożycia alkoholu bądź innych środków odurzających). Inspektor przeprowadzający kontrolę ma takie same prawa jak policjant – może wylegitymować kierowcę i zażądać pokazania dokumentów pojazdu.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.